ادامه سوالات درس روان شناسی

1- نیرو زایی سائقها به چند دسته تقسیم میشود هریک را جداگانه توضیح دهید ؟

 

 

2- انگیزه را تعریف کنید تاریخچه ان را توضیح دهی ؟انگیزه چرائی رفتار است انگیزه عواملی است که بررفتار ما نیرو می بخشد و به ان جهت میدهد

تا اغز قرن 20کلمهای به نام انگیزه وجود نداشت فلاسفه به خرد پذیری انسان و سپس عقل اعتقاد داشتند تا قرن 17و18فلاسفه یک نظر دیگر دادند که اعمال از نیروهای درونی و بیرونی ناشی میشود خردگراها کنار رفتند و ماشین گراها به میان امدند اعمال از نیروهای درونی بیرون و بیرونی ناشی شد و ادمی کنترل برروی ان نداشت یعنی ما دلیلی برای تشنگی نداریم دانشمندی به نام هابز گفت دفتاری که ما انجام میدهیم علتش کسب لذت و اجتناب از درد است گشنه میشویم غذا میخوریم و لذت میبریم

نظریه ی دیگری به نام غریزه که یک نیروی زیستی فطری است که به اندازه از پیش اماده میسازد که تحت شرایط مناسب به شیوهای خاص عمل کند  داروین نظریه غریزه را تائید کرد ودانشمند دیگری به نام مگ دوگال گفت رفتار انسان به سبب غریزه است غریزه به دو دسته تقسیم میشود غریزه زندگی و غریزه مرگ

 

ا3- انواع مدلهای ارتباط را نام ببرید و توضیح دهید ؟

1-خطی    رولدرلسول در سال  1948اولین مدل ارتباطات را مطرح کرد او گفت ارتباط یک فرایند خطی است   کسی می فرستد و دیگری میگیرد

2-تعاملی   در این مدل پیام را می فرستند و بازخور صورت میگیرد

3-تبادلی    با یکدیگر دائم در مناظره کردن هستند

4- اصولی که فرهنگ موثر انتقال دانش بر ان مبتنی است را بنویسید ؟

 

5- فراشناخت را تعریف کنید انواع ان را توضیح دهید؟

فرایندی است که در حافظه کاری ما رخ میدهد یعنی تفکربرای رسیدن به فراشناخت باید دو مرحله را طی کنیم 1-دانش درباره شناخت 2-تنظیم شناخت و نظارت درباره ان

اگاهی فرد از فرایندهای فکری خودش نوعی فراشناخت است

زمانی که به مهارت های خود دست مییابیم یعنی که ما چگونه فکر میکنیم و دارای فراشناخت شده ایم در مرحله بعد میگوئیم چگونه ان را تنظیم کنیم

 

 6- منظور از حرکات در ارتباط غیر کلامی چیست ؟

 

 

7- ارتباط از نظر ادوین امری تعریف کنید؟

 

 

8- اجزای ارتباط را با مثال توضیح دهید ؟

 

9- شباهت پدیدار شناسی با کدامیک از رویکردها می باشد تفاوت ان با چه مکاتبی است

 

؟

10- روش تحقیق کیفی و کمی را با هم مقیایسه کنید ؟

 

11- رویکرد پدیدار شناسی بر چه تاکید دارد ؟مفاهیم سهم این مکتب را بنویسید  ؟

 

 

12- تفاوت ارتباط عمومی و تبلیغات را بنویسید ؟

 

 

13- هیجانات به چند دسته تقسیم می شود ؟

 

 

14- روانشناسی محرک پاسخ        در کدامیک از رویکردهای پنج گانه مطرح شده جای

میگیرد چه کسی معرف ان بود توضیح دهید ؟

 

 

15- کارکردهای گوش دادن را نام ببرید ؟

 

 

16- موانع گوش دادن را نام ببرید و بدلخواه یکی از انها را توضیح دهید ؟

 

 

17- احساس هیجان را چگونه در محصولات خود به نمایش در اوریم ؟

 

 

18- ایا نظریه ای که بتواند تبین تمام عیاری از پیچیدگی رفتار ادمی رائه دهد ؟

نظریه ها ساخته ذهن بشر است و هر انسانی دیدگاه مخصوص به خود را دارد  و بر نیمه پیچیدگی های مسائل دنیا به سبک خاص خود مینگرد هیچ انسانی شبیه به هم نمی اندیشند پس نظریه ها بیشتر حالت تک بعدی دارند و به بخشی از زندگی ووجود ادمی را تحت الشعاع قرار میدهند و بخش دیگر را باور کرده یا در مورد ان اطلا صحبت نکردهاند از این رو نمیتوان گفت که نظریه ای وجود دارد که بتواند تمتمی پیچیدگی های رفتار ادمی را بیان کند

 

 

چا نفر از چها سر به یک شکل نگاه میکنند هر کس نظریه ای را ارائه می دهد شخص پایین ان را ام کوچک انگلیسی میبیند سمت راست شبیه 3انگلیسی نفر بالا دبلیو و نفر سمت چپ ان را به شکل ای انگلیسی میبیند پس دنیا از دیدگاه افراد متفاوت است

     

19- سلسله مراتب ا دیدگاه مازلو را توضیح دهید ؟

خودشکوفائی

نیازهای  ذوقی

نیازهای عزت نفس

نیازهای تعلق و محبت

نیازهای ایمنی

نیاز فیزیولوژیک

 

20- یک مثال بزنید که طی ان از کلیه عواملی که انگیزه ایجاد میکند تا مشتری خرید کند را در برگیرد ؟

 

 

 

21- سطح مطلوب برانگیختگی را در رابطه با هیجان توضیح دهید ؟

 

 

22- چگونه رفتار میتواند ار انگیزه جدا شو و ادامه یابد ؟

 

 

23-  تفاوت داده –اطلاعات –دانش –مدیریت دانش را بنویسید؟

 

 

24- مراحل پردازش اطلاعات را توضیح دهید ؟

دریافت کنندها    تثبیت کننده حسی    حافظه کاری    حافظه دراز مدت

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید